Hambaplaani lepingu üldtingimused

Vastu võetud OÜ Kaarli Hambapolikliiniku juhatuse koosolekul
24. septembril 2014.a.

OÜ KAARLI HAMBAPOLIKLIINIKU
HAMBAPLAANI LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad OÜ Kaarli Hambapolikliiniku (edaspidi KHP) Hambaplaani Lepingu Üldtingimused on Kliendi ja KHP vahel sõlmitud KHP Hambaplaani Lepingu lahutamatuks osaks, mis reguleerivad Kliendi ja KHP vahelisi õigusi ja kohustusi seoses KHP Hambaplaaniga.

1. Mõisted
1.1. KHP Hambaplaani (edaspidi Hambaplaan) eesmärgiks on aidata Hambaplaaniga liitunutel saada hambaraviteenuseid KHP-s, korraldades selleks vajaliku raha kogumise ja personaalse haldamise.
1.2. Ettemakset Hambaplaani võib teha ühekordse või korduvate sissemaksetena kliendi enda või kolmandate isikute poolt.
1.3. Hambaplaani haldaja on OÜ Kaarli Hambapolikliinik registrikoodiga 10138917, asukoht Kaarli pst 10/Toompuiestee 4, 10142 Tallinn.

2. Üldsätted
2.1. Inimene, kes soovib säästa ja koguda raha hambaraviteenuste saamiseks, sõlmib KHP-ga Hambaplaani lepingu.
2.2. Hambaplaani raha ei kasutata investeerimistegevuseks ega kasumi teenimiseks.
2.3. Arvestust kliendi Hambaplaani seisu üle peetakse iga kliendi kohta eraldi KHP arveldusarve koosseisus, kuhu laekuvad kliendi ettemaksed ja millelt tehakse makseid raviteenuste eest tasumiseks.
2.4. Kliendil on õigus teha päringuid tema Hambaplaani kogunenud ettemaksete summa, jäägi ja tehingute kohta.
2.5. Kliendil on õigus KHP suhtes kasutada isikuandmete kaitse seaduse §-12, peatükist 3 ja teistest kohalduvatest isikuandmete kaitset sätestavatest õigusaktidest tulenevaid õiguseid.
2.6. Leping on sõlmitud tähtajatult ja lõppeb ühe osapoole soovil etteteatamise täht¬aja¬ga üks kuu.
2.7. Lepingu lõpetamiseks peab klient esitama kirjalikus või digitaalselt allkirjastatud elektroonilises vormis avalduse. Hambaplaani raha jääkväärtus kantakse avalduses toodud arveldusarvele. Hambaplaani raha jääkväärtusest arvatakse maha ülekandega seotud panga teenustasu.
2.8. Kui klient soovib kasutada Hambaplaani raha enda või enda poolt näidatud isiku hambaraviteenuste eest tasumiseks, peab ta sellest teada andma kirjalikus või digitaalselt allkirjastatud elektroonilises vormis.
2.9. Kui hambaraviteenuste osutamisel kasutatakse Hambaplaani raha, siis kehtib raviteenusele hinnasoodustus 5%, sealjuures ei lisandu täiendavalt teisi lisasoodustusi.
2.9.1. Hinnasoodustus 5% kehtib vaid kogutud rahaliste vahendite ulatuses.
2.10. Klient võib Hambaplani vahendeid kasutada KHP kinkekaartide ostmiseks.
2.10.1. KHP kinkekaarte ei saa ümber vahetada rahaks.
2.10.2. KHP kinkekaartide kasutamata jäägi saab kanda kinkekaardi omaniku Hambaplaani, kui ta on Hambaplaani klient või jätta KHP-sse kliendi ettemaksena.